รมช.อุตฯ ลงพื้นที่ จ.ลำพูน พบปะผู้ประกอบการผู้ผลิตน้ำผึ้งจากดอกลำใย

วันนี้ (12 มกราคม 2562) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการผู้ผลิตน้ำผึ้งจากดอกลำใย บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวนิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่ และนายเอกสิทธิ์ จันทรกลาง ผู้ประกอบการบริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด ให้การต้อนรับ

บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด เริ่มต้นจากการเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูป ผลผลิตเกษตรตำบลน้ำดิบ ดำเนินการรับซื้อน้ำผึ้งดอกลำไยจากเกษตรกรสมาชิกกลุ่มในพื้นที่แล้วนำมาแปรรูป และบรรจุเพื่อทำการตลาด โดยกิจการได้มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประธานวิสาหกิจชุมชน จึงได้จด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี 2561 เพื่อรองรับกิจการที่เติบโตขึ้น และสามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกร สมาชิกกลุ่ม อีกทั้งเพื่อรองรับการตลาดในระดับสากล

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้การสนับสนุนเข้าร่วมกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตเพื่อยกระดับสถานประกอบการ เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต เงินทุนหมุนเวียน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสากล มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน
น้ำผึ้งดอกลำไยและผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้งอีกด้วย #prindustry #อุตสาหกรรมชุมชน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ