โฆษกกลาโหม แจงเหตุไม่ลงมติ

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลการประชุมและลงมติของวุฒิสภาที่ผ่านมานั้น ผู้นำเหล่าทัพที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทุกคน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ถือเป็นหน้าที่สำคัญเข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทุกครั้ง หากไม่อยู่ในห้องประชุมก็ติดตามการถ่ายทอดการประชุมอย่างต่อเนื่อง หากมีเหตุจำเป็นหรือมีราชการสำคัญ ได้มีการลาประชุมอย่างถูกต้อง มิได้ขาดประชุม หรือละเลยหน้าที่แต่อย่างใด สำหรับการลงมตินั้น เป็นการใช้สิทธิตามบทบาทโดยการพิจารณาไม่ใช้สิทธิ ก็เพื่อมิให้ขัดหลักการประชาธิปไตย ในฐานะข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติ สอดคล้องกับที่ทุกคนได้สละสิทธิการรับเงินเดือนสมาชิกวุฒิสภาก่อนหน้านี้แล้ว