กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมหารือ ป.ป.ช. ย้ำมาตรการป้องกันทุจริต

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ร่วมประชุมหารือ "การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ"

โดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)

พร้อมด้วย  นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายนรินทร์ ประทวนชัย นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การประชุมดังกล่าว เป็นการหารือเพื่อดำเนินการตามนโยบายและระเบียบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรองรับมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

ทั้งในด้านการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ  การอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช