กกต. ประกาศ 400 เขตเลือกตั้ง สส.66 แล้ว
 

ประกาศ กกต. เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

ตามรายละเอียด

https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20230316124051.pdf