คลัง มอบหมายงาน 2 รมช. เศรษฐา คุม ‘ศุลกากร’

 

นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามเรื่องการมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

มีอำนาจในการสั่งการ กำกับดูแล และการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง ,กรมสรรพสามิต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงก์) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) องค์การสุรา การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ส่วนนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

มีอำนาจในการสั่งการ การกำกับดูแลกรมสรรพากร กรมธนารักษ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม แบงก์) บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ทั้งนี้ การมอบหมายงานดังกล่าว ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้น งานที่เป็นเรื่องนโยบาย เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะและเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเป็นอย่างอื่น

สำหรับกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนั้น ไม่ได้มีในคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น นายเศรษฐา จะเป็นผู้กำกับดูแลด้วยตนเอง