ตั้ง 9 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี


 
ตั้ง 9 ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกฯ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 234/2566 ลงวันที่ 14 กย.ตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 9 คน ประกอบด้วย

1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษา

2. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

3. นายพิชัย ชุณหวชิร

4. นายศุภนิจ จัยวัฒน์

5. ผศ.พิมล ศรีวิกรม์

6. นายพิชิต ชื่นบาน

7. นายชลธิศ สุรัสวดี

8. นายชัย วัชรงค์

9. นายสรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์

โดยตำแหน่งที่ 2 - 9 ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี