“ให้”ผู้ป่วยและพัฒนาการแพทย์ไทย


 
คุณเจียม  เสาวภา และครอบครัว  บริจาคเงิน จำนวน 3,000,000 บาท  

เพื่อสมทบกองทุน“คุณเจียม  เสาวภา ช่วยเหลือผู้ป่วยสาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  
และกองทุน “เจียม-ประเทืองศรี เสาวภา”

สำหรับหน่วยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  

รศ.นพ.ศิริพงศ์  สวัสดิ์มงคล กรรมการและรองเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ  

รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม   

และ อ.นพ.นพดล  โสภารัตนาไพศาล แพทย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาฯ  รับมอบ

ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  ตึกอำนวยการ ชั้น 1  รพ.ศิริราช เมื่อวันก่อน  

ติดต่อบริจาคเงินได้ทุกวันที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช   โทร. 0 2419 7658-60

สอบถามได้ที่ งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  โทร. 0 2414 1555, 0 2414 1888 (ในวันเวลาราชการ)