ตั้ง”อรรถพล”นั่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ


 

(26 กย.66)ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 7 ตำแหน่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

2.นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

3.นางสาวปรียาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

4.นางอรชุน หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ให้ดำรงตำแหน่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

5.นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

6.นายสมศักดิ์ สักโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ
รับโอน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แทน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 66

และเห็นชอบแต่งตั้ง นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ขณะเดียวกัน เห็นชอบต่อการดำรงตำแหน่ง ของนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

และนายสราวุธ ทรงวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ออกไปอีกคนละ 1 ปี