NONTHABURI FAIR 2024

 

(21 ก.พ.2567)นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี (กรอ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานจังหวัด คลังจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมภาคเอกชนจากสภาอุตสาหกรรม หอการค้า  เข้าร่วมประชุม

นายสุธี เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการ NONTHABURI FAIR 2024 ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้รับงบประมาณดำเนินโครงการแล้ว จึงได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก และมีหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนร่วมกันจัดงาน โชว์ศักยภาพรวบรวมของดีเมืองนนท์ ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยวและบริการ มาไว้ในงาน

เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปหารือจัดหาสถานที่ กำหนดวัน เวลาที่จะจัดงาน จำนวนบูทภายในงาน สินค้าที่จะนำมาแสดง และอื่น ๆ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทย

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีดูแลและประสานงานในภาพรวม ส่วนการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้มีการบูรณาการกับภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือจากห้างร้านด้วย