เปิด 200 รายชื่อ : สว. 67

รายชื่อว่าที่ สว. ชุดใหม่ ทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ มีดังนี้ 

กลุ่ม 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 

1.พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ 74 คะแนน 

2.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี 71 คะแนน

3.นายมงคล สุระสัจจะ 67 คะแนน 

4.นายธวัช สุระบาล 61 คะแนน

5.นายวร หินดี 60 คะแนน 

6.พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา 59 คะแนน 

7.พล.ท.สุกิจ ทั่งทอง 28 คะแนน

8.นายอภิชาติ งามกมล 26 คะแนน

9.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร 22 คะแนน 

10.นายอภินันท์ เผือกผ่อง 16 คะแนน 

กลุ่ม 2  กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1.พล.ต.ท. บุญจันทร์ นวลสาย 68 คะแนน

2.พล.ต.ต. ฉัตรวรรษ แสงเพชร 67 คะแนน

3.นายเศก จุลเกษร 61 คะแนน

4.นายสืบศักดิ์ แววแก้ว 61 คะแนน

5.พล.ต.ต. สุนทร ขวัญเพ็ชร 61 คะแนน

6.พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน 54 คะแนน

7.นายบุญส่ง น้อยโสภณ 29 คะแนน

8.นายฉลอง ทองนะ 21 คะแนน

9.พล.ต.ต, อังกร คล้ายคลึง 20 คะแนน

10.พล.ต.ท. วันไชย เอกพรพิชญ์ 20 คะแนน

กลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา 

1.นายอัษฎางค์ แสวงการ 69 คะแนน 

2.นายสมทบ ถีระพันธ์ 64 คะแนน 

3.นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว 63 คะแนน

4.นายสุเทพ สังข์วิเศษ 62 คะแนน

5.นายโสภณ ผาสุข 60 คะแนน

6.นายสามารถ รังสรรค์ 59 คะแนน

7.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด 27 คะแนน

8.นายสุทิน แก้วพนา 25 คะแนน

9.นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ 22 คะแนน

10.นายกมล รอดคล้าย 20 คะแนน

กลุ่ม 4 กลุ่มการสาธารณสุข

1.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 72 คะแนน 

2.นายสมบูรณ์ หนูนวล 57 คะแนน 

3.นายบุญชอบ สระสมทรัพย์ 55 คะแนน 

4.นางนงลักษณ์ ก้านเขียว 54 คะแนน 

5.นายฤช แก้วลาย 54 คะแนน 

6.นางเพลินจิต ขันแก้ว 49 คะแนน 

7.นายวันชัย แข็งการเขตร 28 คะแนน 

8.นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ 24 คะแนน 

9.น.ส.วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ 24 คะแนน 

10.นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย 24 คะแนน 

กลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก 

1.นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว 60 คะแนน 

2.น.ส.อมร ศรีบุญนาค 59 คะแนน

3.นางปวีณา สาระรัมย์ 58 คะแนน

4.นายสมชาย นุ่มพูล 57 คะแนน 

5.นายพิมาย คงทัน 52 คะแนน

6.นายสาลี สิงห์คำ 47 คะแนน

7.นายเดชา นุตาลัย 26 คะแนน

8.นางกัลยา ใหญ่ประสาน 26 คะแนน

9.น.ส.นิชาภา สุวรรณนาค 25 คะแนน

10.นายชูชาติ อินสว่าง 22 คะแนน 

กลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 

1.นายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว 68 คะแนน

2.นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง 68 คะแนน

3.น.ส.มาเรีย เผ่าประทาน 61 คะแนน

4.นายยะโก๊ป หีมละ 59  คะแนน

5.นายนิสิทธิ์ ปนกลิ่น 56  คะแนน

6.นายจรุณ กลิ่นตลบ 51  คะแนน

7.นายธนกร ถาวรชินโชติ 31 คะแนน

8.นายโชติชัย บัวดิษ 28 คะแนน

9.นายอิสระ บุญสองชั้น 28 คะแนน

10.นายเศรณี อนิลบล 21 คะแนน

กลุ่ม 7 กลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ที่ไม่ใช่ราชการ

1.นายชินโชติ แสงสังข์ 77 คะแนน 

2.น.ส.เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ 66 คะแนน 

3.น.ส.วิภาพร ทองโสด 60 คะแนน 

4.นายประกาสิทธิ์ พลซา 59 คะแนน 

5.นายจตุพร เรียงเงิน 55 คะแนน 

6.นางสมพร วรรณชาติ 51 คะแนน 

7.นายชวภณ วัธนเวคิน 35 คะแนน 

8.นายแล ดิลกวิทยรัตน์ 27 คะแนน 

9.นายปิยพัฒน์ สุภาวรรณ 26 คะแนน 

10.นายอมรศักดิ์ กิจธนานันท์  24 คะแนน 

กลุ่ม 8 กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

1.นายจิระศักดิ์ ชูความดี 60 คะแนน

2.นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 55 คะแนน

3.นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา 53 คะแนน

4.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 52 คะแนน

5.นายนิรัตน์ อยู่ภักดี 48 คะแนน

6.นายอภิชา เศรษฐวราธร 48 คะแนน

7.นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ 31 คะแนน

8.นายนพดล อินนา 24 คะแนน

9.นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ 24 คะแนน 

10.นายปฏิมา จีระแพทย์ 21 คะแนน

กลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 

1.นายนิพนธ์ เอกวานิช 68 คะแนน 

2.นางวรรษมนต์ คุณแสน 61 คะแนน 

3.นายพิชาญ พรศิริประทาน 55 คะแนน 

4.นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก 54 คะแนน 

5.นางสมศรี อุรามา 52 คะแนน 

6.นางเบ็ญจมาศ อภัยทอง 45 คะแนน 

7.นายชัยธัช เพราะสุนทร 35 คะแนน 

8.น.ส.มณีรัฐ เขมะวงค์ 29 คะแนน 

9.น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 25 คะแนน 

10.นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร 23 คะแนน 

กลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่มที่ 9 

1.นายโสภณ มะโนมะยา 73 คะแนน

2.นายรูจิภาส มีกุศล 65 คะแนน 

3.พ.ต.ท.สง่า ส่งมหาชัย 64 คะแนน 

4.นางแดง กองมา 63 คะแนน 

5.นายสมพาน พละศักดิ์ 61 คะแนน 

6.นายสุนทร เชาว์กิจค้า 60 คะแนน 

7.นายนิคม มากรุ่งแจ้ง 28 คะแนน 

8.นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ 23 คะแนน 

9.นายนิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล 22 คะแนน

10.นายมังกร ศรีเจริญกูล 22 คะแนน 


กลุ่ม 11 กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม

1.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 73 คะแนน 

2.นายกัมพล สุภาแพ่ง 66 คะแนน 

3.นายพิศจน์ รัตนวงศ์ 65 คะแนน 

4.น.ส.ภาวนา ว่องอมรนิธิ 64 คะแนน 

5.นายอัครวินท์ ขำขุด 59 คะแนน 

6.นายสุวิทย์ ขาวดี 51 คะแนน 

7.นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ 27 คะแนน

8.นายณภพ ลายวิเศษกุล 26 คะแนน 

9.นางประทุม วงศ์สวัสดิ์ 24 คะแนน 

10.นายกมล สุขคะสมบัติ 22 คะแนน 

กลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม  

1.นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ 61 คะแนน 

2.นางธารนี ปรีดาสันติ์ 57 คะแนน 

3.นางรจนา เพิ่มพูล 56 คะแนน

4.น.ส.ปุณณภา จินดาพงษ์ 55 คะแนน

5.นายพละวัต ตันศิริ 52 คะแนน

6.นายณรงค์ จิตราช 46 คะแนน

7.นายวีรยุทธ สร้อยทอง 25 คะแนน

8.นายธนชัย แซ่จึง 25 คะแนน

9.นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต 19 คะแนน

10.น.ส.ตวงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ 19 คะแนน

กลุ่ม 13 กลุ่มอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

1.นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม 66 คะแนน

2.นายพรเพิ่ม ทองศรี 60 คะแนน

3.นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ 59 คะแนน 

4.นายกัมพล ทองชิว 56 คะแนน

5.นายสุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา 54 คะแนน

6.นายขวัญชัย แสนหิรัณย์ 50 คะแนน

7.นายนพดล พริ้งสกุล 30 คะแนน

8.นายชาญวิศว์ บรรจงการ 22 คะแนน

9.นายมานะ มหาสุวีระชัย 21 คะแนน

10.น.ต.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น. 17 คะแนน

กลุ่ม 14 กลุ่มสตรี 

1.นางมยุรี โพธิแสน 69 คะแนน

2.นางเจียระนัย ตั้งกีรติ 63 คะแนน

3.น.ส.จารุณี ฤกษ์ปราณี 56  คะแนน

4.น.ส.อัจฉรพรรณ หอมรส 56 คะแนน

5.นางอจลา ณ ระนอง 52 คะแนน

6.นางจุฑารัตน์ นิลเปรม 28 คะแนน

7.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ 25 คะแนน

8.พ.อ.หญิง ธณตศกร บุราคม 24 คะแนน

9.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย 24 คะแนน

10.นางวาสนา ยศสอน  24 คะแนน

กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 

1.นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ 61 คะแนน

2.นายกิตติพันธ์ อนันตกุลจิรโชติ 59 คะแนน

3.นายประเทือง มนตรี 58 คะแนน 

4.นายนิเวศ พันธ์เจริญวรกุล 57 คะแนน 

5.นายสมดุลย์ บุญไชย 54 คะแนน 

6.นายสมหมาย ศรีจันทร์ 50 คะแนน 

7.นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 22 คะแนน 

8.นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา 22 คะแนน 

9.นายธนภัทร ตวงวิไล 21 คะแนน 

10.นายศรายุทธ ยิ้มยวน 20 คะแนน 

กลุ่ม 16 กลุ่มศิลปะ ดนตรี บันเทิง กีฬา

1.นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กูล 66 คะแนน

2.นายสวิช จำปานนท์ 65 คะแนน

3.นายนฤพล สุคนธชาติ 62 คะแนน

4.นายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ 62 คะแนน

5.นายวิเชียร ชัยสถาพร 59 คะแนน

6.นายปราณีต เกรัมย์ 54 คะแนน

7.น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ 25 คะแนน

8.นายอะมัด อายุเคน 25 คะแนน

9.นายชวพล วัฒนพรมงคล 24 คะแนน

10.นางเอมอร ศรีกงพาน 24 คะแนน

กลุ่ม 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ 

1.นายนิรุตติ สุทธินนท์ 63 คะแนน 

2.นางประไม หอมเทียม 57 คะแนน 

3.นายชาญชัย ไชยพิศ 56 คะแนน 

4.นายสากล ภูลศิริกุล 56 คะแนน 

5. นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ 53  คะแนน 

6.น.ส.สายฝน กองแก้ว 52 คะแนน 

7.นายศุภโชค ศาลากิจ 32 คะแนน 

8.นายประภาส ปั่นตบแต่ง 22 คะแนน 

9.นางอังคณา นีละไพจิตร 22 คะแนน 

10.นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล 20 คะแนน 

กลุ่ม 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม 

1.นายสุทนต์ กล้าการขาย 67 คะแนน 

2.นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล 61 คะแนน

3.นายสุพรรณ์ ศรชัย 61 คะแนน

4.น.ส.คอดียะฮ์ ทรงงาม 59 คะแนน

5.นายศุภชัย กิตติภูติกุล 58 คะแนน 

6.นางอารีย์ บรรจงธุระการ 57 คะแนน 

7.นายจำลอง อนันตสุข  47 คะแนน 

8.นายชิบ จิตนิยม 34 คะแนน 

9.น.ส.นันทนา นันทวโรภาส 33 คะแนน 

10.นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย 21 คะแนน 

กลุ่ม 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

1.น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย 79 คะแนน 

2.นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช 70 คะแนน 

3.นายสิทธิกร ธงยศ 65 คะแนน 

4.นายโชคชัย กิตติธเนศวร 63 คะแนน 

5.นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี 61 คะแนน 

6.นายเอนก วีระพจนานันท์ 59 คะแนน 

7.นายสมชาย เล่งหลัก 23 คะแนน 

8.น.ส.นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ 21 คะแนน 

9.นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ 19 คะแนน 

10.นายสุนทร พฤกษพิพัฒน์ 19 คะแนน 


กลุ่ม 20 กลุ่มอื่นๆ

1.พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี 76 คะแนน

2. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ 69 คะแนน

3.นายอลงกต วรกี 67 คะแนน 

4. นายณัฐกิตติ์ หนูรอด 66 คะแนน

5.นายภมร เชาว์ศิริกุล 64 คะแนน

6.พ.ต.อ.กอบ อัจนากิตติ 61 คะแนน

7.นายซูชีพ เอื้อการณ์ 31 คะแนน

8.นายวราวุธ ตีระนันทน์ 28 คะแนน

9.นางวลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์ 26 คะแนน

10.นายเอกชัย เรืองรัตน์ 23 คะแนน